Living Life to the Full (CBT)

Beth yw’r grwpiau Living Life to the Full?

Mae’r grwp wedi ei seilio ar dechnegau therapi ‘cognitive behavioural’ (CBT) i helpu problemau cyffredin fel straen, poeni, iselder a phryder. Mae CBT yn ddull seicolegol sydd yn edrych ar sut mae ein meddyliau yn gweithio, sut rydym yn teimlo ac sut rydym yn ymddwyn a sut mae’r pethau yma ynghlwm efo’u gilydd.

Pwrpas y grwp yma yw i’ch helpu i gael mwy o reolaeth dros sut rydych yn teimlo. Mae’r sesiynau yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau ymarferol i wella eich bywydau un cam ar y tro. Mae pynciau’r sesiynau yn ddiddorol iawn ac yn gallu body n ddefnyddiol i unrhywun o unrhyw gefndir, mewn unrhyw sefyllfa. Bydd y grwp hefyd yn eich annog i ddefnyddio’r sgiliau newydd rydych yn dysgu rhwng y sesiynau.

Oes rhaid i mi drafod problemau neu faterion personol?

Mae croeso i chi rannu pethau personol efo’r grwp os ydych yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud, ond does dim pwysau arnoch i rannu unrhywbeth os nad ydych eisiau gwneud.

Am ba mor hir mae’r grwp yn para?

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol. Rydym yn eich annog i ddod i bob sesiwn os yn bosibl fel eich bod yn gwneud y gorau o’r cyfle i elwa o’r grwp. Cofiwch i gadarnhau manylion y grwp pan yn bwcio.

 Hyd y Grwp Hyd y Sesiynau
 7 Wythnos  2 awr

 

Pwy fydd yna?

Rydym yn ceisio sicrhau fod y grwp yn ddigon bach i alluogi trafodaeth cyfforddus. Mi fydd pawb sydd yn dod i’r grwp wedi cael asesiad gan y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwo Iechyd Meddwl (PMHSS). Mae pob un o’r grwpiau yn cael eu rhedeg gan weithwyr iechyd meddwl.

Mae’n hollol naturiol i bobl deimlo’n bryderus ynglyn â cwrdd â’r grwp am y tro cyntaf. Fodd bynnag, oherwydd yr awyrgylch anffurfiol a chynorthwyol, mae pryder pobl yn tueddu i ddiflannu ar ôl y sesiwn cyntaf.

Sut ydw i’n bwcio lle?

I geisio sicrhau fod y grwpiau ar gael i gymaint o bobl â phosibl, rydym yn cynnal y cyrsiau mewn gwahanol lefydd ar draws Caerdydd a’r Fro, ac ar wahanol adegau o’r dydd a gyda’r nos, i geisio gweddu i amserlenni gwahanol. I gael mynediad i’r grwpiau Living Life to the Full, sicrhewch fod eich Meddyg Teulu neu eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn eich cyfeirio at y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) ar gyfer asesiad gan ein tîm.

Children and Young People

Mae’r Tim Iechyd Meddwl Cynradd yn cyfarfod gyda pobl ifanc (dan 18 oed) a’u teuluoedd i gynorthwyo gyda amryw o anhawsterau, yn cynnwys pryder, iselder ysbryd, pwysau ac anhawasterau perthynas i enwi dim ond rhai.

Bydd yr asesiad yma gyda aelod o’r tim ac yn parahu am tua awr. Mae’n gyfle i ddod i’ch adnabod yn well, ac rydym ym croesawu unrhywun sydd eisiau mynychu ac yn medru cyfrannu i’r sgwrs.

Byddwn yn gofyn cwestiynnau am beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn y cartref, yr ysgol a pha gymorth arall yr ydych wedi derbyn oddiwrth weithwyr proffesiynol yn y gorffenol.

Yn ystod yr apwyntiad yma byddwch yn cael y siawns i ofyn cwestiynau ac i benderfynu gyda’n gilydd ar y cam nesaf. Weithiau bydd yr un cyfarfod yma yn ddigonol. Ar brydiau eraill bydd yn briodol i feddwl am wasanaethau ychwanegol gellir bod o fudd; neu bydd y Tim Iechyd Meddwl Cynradd yn medru parhau i’ch cefnogi am gyfnod.

Oherwydd y niferau uchel o gyfeiriadau mae’n bosib y bydd rhaid aros am gefnogaeth un-wrth-un oddiwrth aelod o’r tim. Yr ydym yn anelu gweld pobol ifanc a’u teuluoedd cyn gynted a bod modd ac rydym yn deall y rhwystredigaeth o orfod aros.

Os clywn am ofidion difrifol sy’n gofyn am ymateb cyflym, yna byddwn yn gwneud yn siwr i’ch cyfeirio at y gwasanaeth cymwys heb oedi.

Weithiau byddwn yn eich cysylltu ar y ffon ymlaen llaw i gasglu gwybodaeth perthnasol i helpu gyda’r asesiad. Os na fydd yn amser cyfleus peidiwch oedi i ddweud wrthom.

Weithiau mae myfyrwyr seicoleg neu nyrsio yn ymuno gyda ni. Os nad ydych am iddynt ymuno a’r cyfarfod does dim problem, gadewch i ni wybod.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau yna cysylltwch a ni ar 02920 536 795

Mae dau o aelodau’r tim yn medru’r Gymraeg. Gallwch ofyn am asesiad trwy gyfrwng y Gymraeg.

ADNODDAU DEFNYDDIOL:

meic logo

Meic Cymru
0808 8023456 (open 24 hours a day, 7 days a week)
Free advocacy, information and advice helpline for children and young people

families first

EARLY GATEWAY  03000 133133 for Cardiff Families (was Cardiff support 4 families)
FAMILIES FIRST 0800 0327322 for Vale of Glamorgan families
Offering advice/help to find the most appropriate service in Cardiff and The Vale of Glamorgan for children, young people and families. The trained staff for these lines will have the time to explore challenging issues relating to children and young people and discuss a range of options with you. In some circumstances, more extensive, home based assessments can be arranged.

CGL Logo
Emotional Wellbeing Service - Cardiff and The Vale
0800 0086879 (freephone)
Supporting young people with mental health, emotional wellbeing and risk taking behaviours

Cysylltwch â ni:02920 536795

Polisi Preifatrwydd
Diben
Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r holl wybodaeth a gesglir neu a gyflwynir ar y wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae’n cynnwys manylion am yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, sut a pham yr ydym yn ei chasglu. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiad, cyflwynwch eich cais trwy’r ‘Ffurflen Adborth’ gan ddyfynnu 'datganiad preifatrwydd'.

Fel y disgrifir yn narpariaethau UK Data Protection Act 1998 (dolen i wefan allanol), rydym yn cymryd camau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Caiff yr wybodaeth a gesglir ei llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae defnyddio’r wefan hon yn arwydd o’ch caniatâd.

 


Yr Wybodaeth yr Ydym yn ei Chasglu
Gwybodaeth Bersonol

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle. Pan fyddwch yn cyflwyno data y gellir ei adnabod o’ch gwirfodd ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflenni adborth, tanysgrifiadau neu holiaduron), caiff yr wybodaeth a gyflwynir ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiadau ac at y diben y’i bwriadwyd yn unig. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddwyr gwe gyda thrydydd partïon.

Olrhain Defnyddwyr
Rydym yn monitro gweithgaredd defnyddwyr i wella’r cynnwys a geir ar y safle. Mae Google Analytics (dolen i wefan allanol) yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan Google (dolen i wefan allanol) sydd yn creu ystadegau manwl am ymwelwyr gwefannau.

Mae’r wybodaeth a gesglir yn cynnwys tudalennau gwe cyfeirio / gadael, patrymau clicio, tudalennau gwe yr ymwelir â hwy fwyaf / lleiaf, hyd sesiynau, nifer yr ymwelwyr, math o borwr, system weithredu, ac ati. Cesglir yr wybodaeth gan ddefnyddio cookies.

Sut yr Ydym yn Casglu Gwybodaeth
Google Analytics
Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics (dolen i wefan allanol), gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript i helpu i ddadansoddi gweithgaredd defnyddwyr ar wefannau. Caiff yr wybodaeth a gaiff ei chreu am eich defnydd chi o’r wefan (yn cynnwys eich cyfeiriad IP) ei throsglwyddo i weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau a’i storio yno.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i greu adroddiadau gweithgaredd defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith iddo wneud hynny, neu os bydd trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gadwyd yn flaenorol. Gallwch wrthod y defnydd o cookies trwy ddethol y gosodiadau priodol ar eich porwr. Noder, os bydd cwcis yn cael eu hanablu, efallai na fyddwch yn gallu cael defnyddioldeb llawn y wefan hon. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi eich caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y ffordd ac at y dibenion a nodir uchod.

Darllenwch Google's Full Privacy Policy (dolen i wefan allanol) a’r Terms of Service (dolen i wefan allanol) am wybodaeth fanwl.

Beth yw Cookies?

Ffeiliau bach yw cwcis y mae gwefannau’n eu rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld. Mae cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i wefannau bob tro y byddwch yn ymweld. Cânt eu defnyddio i adnabod porwyr gwe, olrhain tueddiadau defnyddwyr a chadw gwybodaeth am hoffterau defnyddwyr. Gallwch gyfyngu / anablu cwcis ar eich porwr; noder efallai na fydd rhai gwefannau yn gweithio’n iawn heb cwcis.
Sut i Anablu Cookies
I newid eich gosodiadau cookies:

Internet Explorer: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘Internet Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > Disable / restrict cookies
Firefox: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > Disable / restrict cookies
Opera: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni > Dewiswch ‘Preferences’ > Dewiswch ‘Privacy / Advanced’ > Disable / restrict cookies

* Noder y gall y gosodiadau uchod amrywio yn dibynnu ar fersiwn y porwr.

Pam yr Ydym yn Casglu Ystadegau Defnyddwyr
Trwy ddeall ymddygiad a hoffterau defnyddwyr, rydym yn gallu gwella cynnwys ein gwefan i fodloni disgwyliadau ac anghenion defnyddwyr.

Gwefannau Allanol
Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i gysylltiadau allanol; mae casglu gwybodaeth gan safleoedd o’r fath yn amodol ar bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol ac mae defnyddio gwefannau o’r fath yn ôl eich disgresiwn chi

stepia

Stress Control - Caerdydd a'r Fro

Mae straen yn rhan o fywyd. Mae straen yn broblem mawr i 4 allan o 10 person ym Mhrydain. Dyma’r rheswm mwyaf cyffredin i bobl fynd i weld eu Meddyg Teulu.

Er fod straen yn broblem cyffredin iawn, dydy lot o bobl ddim yn gallu synhwyro pan mae eu lefel o straen yn uchel, neu yn ffeindio hi’n anodd i gydnabod mai hwn yw’r prif broblem. Yn aml, bydd pobl yn mynd at eu Meddyg Teulu am gyngor ynglyn â stumog gwael, cur pen, poenau yn y frest, cwsg gwael ayyb – ond mi all yr holl symptomau yma deillio o straen..

Mae pobl sydd yn byw gyda lefel uchel o straen yn aml yn teimlo fel eu bod yn colli rheolaeth o’u bywydau ac eu bod methu ymdopi â phethau fel pobl eraill..

Mae straen yn gallu effeithio unrhywun – hen neu ifanc, dyn neu ddynes, tlawd neu chyfoethog, tawel neu hyderus. Nid ydych yn rhyfedd, gwirion na’n ddiffygiol os oes gennych lefel uchel o straen..... Mae straen yn normal..

Dydy o ddim yn ddefnyddiol i ddewud wrth rywun sydd yn byw gyda lefel uchel o straen “côd dy galon” neu “gafael ynddi!” gan fod ‘codi calon’ neu ‘gafael ynddi’ ddim mor hawdd â hynny i bobl yn byw gyda lefel uchel o straen. Does neb eisiau byw efo gormod o straen. Mae’r ffactorau sy’n dechrau straen, ac y ffactorau sydd yn cadw straen i fynd, yn gymleth – ond mae hi yn bosibl i ddysgu sut i reoli straen yn well.

Mae’r cwrs ‘Stress Control’ yn cael ei redeg i bobl ddysgu sut i reoli eu straen yn well. Mi fyddwch yn dysgu gwahanol sgiliau i reoli straen yn wythnosol ac, wrth i’r wythnosau fynd heibio, byddwch yn dysgu sut i gyfuno’r sgiliau yma at eu gilydd. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych amrywiaeth o sgiliau rheoli straen i ddefnyddio yn eich bywyd bob dydd.

Mae’r cwrs yn para am 6 wythnos.

Mae pob sesiwn yn 2 awr.
Bydd gofyn i chi ymarfer y sgiliau newydd rhwng pob sesiwn.
Byddwch yn cael llawlyfr i gadw sydd yn llawn deunydd y cwrs i atgyfnerthu beth rydych wedi dysgu pob wythnos.

Strwythur y 6 sesiwn yw:

1.Dysgu am straen
2.Rheoli eich corf
3.Rheoli eich meddyliau
4.Rheoli eich ymddygiad
5.Rheoli eich panig ac ymlacio
6.Rheoli eich cwsg, eich lles a'ch dyfodol

Mae’r cwrs ‘Rheoli Straen’ yng Nghaerdydd a’r Fro ar gael i unrhywun o’r gymuned, felly nid oes angen bwcio lle ar y cwrs, dim ond dod! Mae’n anhebygol i’r ganolfan lenwi’n llawn ond, os fyddai hynny’n digwydd, byddai’r bobl a gyrhaeddodd gyntaf yn cael blaenoriaeth.

Er fod croeso i chi ddod i’r ddau gwrs rydym yn rhedeg, rydym yn argymell eich bod yn mynd i un cwrs ar y tro gan fod gan y cwrs ‘Rheoli Straen’ a’r cwrs ‘Gweithredu ACT i fyw’ safbwyntiau ychydig yn wahanol.

Mae croeso mawr i chi ddod â rhywun gyda chi fel cwmni neu chymorth. I ddarganfod dyddiadau a lleoliadau y grwpiau nesaf ‘Rheoli Straen’.