stepia

Stress Control - Caerdydd a'r Fro

Mae straen yn rhan o fywyd. Mae straen yn broblem mawr i 4 allan o 10 person ym Mhrydain. Dyma’r rheswm mwyaf cyffredin i bobl fynd i weld eu Meddyg Teulu.

Er fod straen yn broblem cyffredin iawn, dydy lot o bobl ddim yn gallu synhwyro pan mae eu lefel o straen yn uchel, neu yn ffeindio hi’n anodd i gydnabod mai hwn yw’r prif broblem. Yn aml, bydd pobl yn mynd at eu Meddyg Teulu am gyngor ynglyn â stumog gwael, cur pen, poenau yn y frest, cwsg gwael ayyb – ond mi all yr holl symptomau yma deillio o straen..

Mae pobl sydd yn byw gyda lefel uchel o straen yn aml yn teimlo fel eu bod yn colli rheolaeth o’u bywydau ac eu bod methu ymdopi â phethau fel pobl eraill..

Mae straen yn gallu effeithio unrhywun – hen neu ifanc, dyn neu ddynes, tlawd neu chyfoethog, tawel neu hyderus. Nid ydych yn rhyfedd, gwirion na’n ddiffygiol os oes gennych lefel uchel o straen..... Mae straen yn normal..

Dydy o ddim yn ddefnyddiol i ddewud wrth rywun sydd yn byw gyda lefel uchel o straen “côd dy galon” neu “gafael ynddi!” gan fod ‘codi calon’ neu ‘gafael ynddi’ ddim mor hawdd â hynny i bobl yn byw gyda lefel uchel o straen. Does neb eisiau byw efo gormod o straen. Mae’r ffactorau sy’n dechrau straen, ac y ffactorau sydd yn cadw straen i fynd, yn gymleth – ond mae hi yn bosibl i ddysgu sut i reoli straen yn well.

Mae’r cwrs ‘Stress Control’ yn cael ei redeg i bobl ddysgu sut i reoli eu straen yn well. Mi fyddwch yn dysgu gwahanol sgiliau i reoli straen yn wythnosol ac, wrth i’r wythnosau fynd heibio, byddwch yn dysgu sut i gyfuno’r sgiliau yma at eu gilydd. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych amrywiaeth o sgiliau rheoli straen i ddefnyddio yn eich bywyd bob dydd.

Mae’r cwrs yn para am 6 wythnos.

Mae pob sesiwn yn 2 awr.
Bydd gofyn i chi ymarfer y sgiliau newydd rhwng pob sesiwn.
Byddwch yn cael llawlyfr i gadw sydd yn llawn deunydd y cwrs i atgyfnerthu beth rydych wedi dysgu pob wythnos.

Strwythur y 6 sesiwn yw:

1.Dysgu am straen
2.Rheoli eich corf
3.Rheoli eich meddyliau
4.Rheoli eich ymddygiad
5.Rheoli eich panig ac ymlacio
6.Rheoli eich cwsg, eich lles a'ch dyfodol

Mae’r cwrs ‘Rheoli Straen’ yng Nghaerdydd a’r Fro ar gael i unrhywun o’r gymuned, felly nid oes angen bwcio lle ar y cwrs, dim ond dod! Mae’n anhebygol i’r ganolfan lenwi’n llawn ond, os fyddai hynny’n digwydd, byddai’r bobl a gyrhaeddodd gyntaf yn cael blaenoriaeth.

Er fod croeso i chi ddod i’r ddau gwrs rydym yn rhedeg, rydym yn argymell eich bod yn mynd i un cwrs ar y tro gan fod gan y cwrs ‘Rheoli Straen’ a’r cwrs ‘Gweithredu ACT i fyw’ safbwyntiau ychydig yn wahanol.

Mae croeso mawr i chi ddod â rhywun gyda chi fel cwmni neu chymorth. I ddarganfod dyddiadau a lleoliadau y grwpiau nesaf ‘Rheoli Straen’.