Stepiau Get involved

Angen Cymorth ar Frys?

Nid yw’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) yn wasanaeth addas ar gyfer pobl mewn argyfwng neu pobl sydd angen cymorth ar frys.

Os ydych chi, neu rhywun arall, mewn argyfwng, deialwch 999.

Os ydych chi, neu rhywun arall, ddim mewn argyfwng ond angen cymorth ar frys, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu i ddechrau i alluogi cyfeiriad at y gwasanaethau priodol. Os ydych angen cymorth ar frys tu allan i oriau arferol eich Meddyg Teulu, dylech fynd at y Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys (A&E).

Os ydych angen siarad efo rhywun heddiw, cysylltwch â:

CALLSmallBanner

Llinell Gyngor a Gwrando’s Gymuned

0800 132737 (Ar gael 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos) Yn cynnig cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth a llenyddiaeth ar iechyd meddwl a phynciau cysylltiedig ar gyfer pobl yng Nghymru. Mi all unrhyw un sy’n bryderus am eu iechyd meddwl, neu iechyd meddwl rhywun arall, gysylltu â’r gwasanaeth.

Samaritans Logo

The Samaritans

08457 909090 (Ar gael 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos) Yn cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol, am ddim, dros y ffôn i unrhyw un sydd yn teimlo’n anobeithiol neu yn ddigalon, yn cynnwys pobl sydd yn meddwl cymeryd eu bywydau eu hunain. Mae’n bosibl i gwrdd â aelod o’r staff yn eu swyddfeydd lleol.

mind

Mind Infoline

0300 123 3393 (Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am – 5pm).
Cymorth cyfrinachol, am ddim a gwybodaeth am nifer o wahanol broblemau iechyd meddwl.

silverline

The Silver Line

0800 4708090 (open 24 hours a day, 7 days a week)
Llinell gymorth cyfrinachol, am ddim, ar gyfer pobl hŷn.

meic logo white

Meic Cymru

0808 8023456 (Ar gael bob diwrnod o 8am i ganol nos)
Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc.

familypoint

PwyntTeulu Cymru

0300 2225757 (Ar gael Dydd Llun i Ddyd Gwener, 9am – 5pm)
Gwêfan gyda deunydd defnyddiol ac erthyglau ‘cymorth cyfoedion’ a llinell gymorth eiriolaeth i gefnogi teuluoedd i gysylltu â unrhyw wasanaethau perthnasol.

Stepiau about footer banner

 

Stepiau Get involved

Grwpiau therapiwtig yng Nghaerdydd a’r Fro

Rydym yn cynnig grwpiau therapiwtig mwy dwys, gyda llai o bobl ac awyrgylch sydd yn fwy agos atoch.  
I’ch galluogi chi i ddod i un o’r grwpiau yma, sicrhewch bod cyfeiriad yn cael ei wneud at y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwo Iechyd Meddwl (PMHSS) gan eich Meddyg Teulu neu’r Gwasanaeth Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro. Mae’r grwpiau yma ar gyfer pobl 18+. Cyfeiriwch at y Gwasanaeth Plant a Phobl ifanc os ydych eisiau cymorth ar gyfer rhywun o dan 18.
 
Rydym yn cynnal y cyrsiau rheolaidd canlynol: 
Living Life to the Full (CBT) ar gyfer pobl â phryder ac iselder. 
Mindfulness for Wellbeing
Anger Awareness
Behavioural Activation 

Mae gwasanaethau eraill hefyd yn rhedeg grwpiau gwahanol. Os fyddai un o’r grwpiau eraill yma yn berthnasol i chi, bydd un o’n tîm yn gallu esbonio mwy yn ystod eich asesiad.

Os ydych yn credu fyddai un o’r grwpiau therapiwtig yma yn ddefnyddiol i chi, sicrhewch eich bod yn cael eich cyfeirio at Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS). Bydd ein asesiad yn helpu sicrhau eich bod yn mynd i’r grwp mwyaf addas i chi.  

Os nad yw eich Meddyg Teulu yng Nghaerdydd neu’r Fro, ond mae gennych ddiddordeb dod i’r grwpiau therapiwtig, dylech allu cael mynediad drwy eich Bwrdd Iechyd lleol, er enghraifft:  
Abertawe Bro Morgannwg UHBAneurin Bevan UHB, a Cwm Taf UHB

Stepiau get involved footer banner

Stepiau services

Cyrsiau i’r Cyhoedd yng Nghaerdydd a’r Fro

Mae’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) yn rhedeg gwahanol gyrsiau addysgiadol i’r cyhoedd yn y gymuned. Mae’n bosibl i chi ymuno ar unrhyw adeg, hyd yn oed os ydy’r cwrs wedi cychwyn, gan ei fod hi’n bosibl i chi fynd i’r cwrs canlynol i ddal i fyny gyda unrhyw sesiynau rydych wedi colli. Mae’r sesiynau yn hunan-gynhwysol felly does dim angen i chi boeni am fethu cadw i fyny â’r sesiynau.

Mae rheolau diogelwch tân yn ein gorfodi i gyfyngu nifer y gynulleidfa mewn rhai o’n adeiladau, felly rydym yn argymell yn gryf i bobl gyrraedd cyn gynted â phosibl. Os ydy’r adeilad yn llenwi, mae yna siawns bydd rhaid gwrthod mynediad i bobl. 

Mae’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau eraill yn eich cymuned ac mae’n bosibl y fyddai rhain yn ddefnyddiol i chi. Mewn rhai amgylchiadau gallwch gwrdd â aelod o’n tîm am drafodaeth mwy dwfn, yn cynnwys opsiynau i ddatrys unrhyw broblemau ymarferol sydd gennych.

Er fod croeso i chi ddod i’r ddau gwrs rydym yn rhedeg, rydym yn argymell eich bod yn mynd i un cwrs ar y tro gan fod gan y cwrs Stress Control a’r cwrs ACT-ion for Living safbwyntiau ychydig yn wahanol.

 Stress Control - Mae’r cwrs yma ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu ffordd wahanol i reoli eu straen neu eu pryder. Mae’r cwrs yn dysgu ffyrdd a sgiliau gwahanol i fyw gyda straen. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych sgiliau newydd i reoli straen.

ACT-ion for living - Mae brywdro i geisio cael gwared o broblem emosiynol yn gallu gwneud y sefyllfa yn waeth. Mae disgwyl am fywyd perffaith heb unrhyw broblemau emosiynol yn golygu aros am amser hir iawn, iawn. Efallai yr ateb yw i dderbyn fod bywyd yn llawn problemau emosiynol gan ddefnyddio therapi ‘Acceptance and Commitment’.

Cliciwch isod am fwy o wybodaeth!

 

 

Mae’r cyrsiau yma yng Nghaerdydd a’r Fro ar gael i bawb – nid oes angen bwcio eich lle, dim ond dod! Mae’n anhebyg i’r cyrsiau fod yn hollol lawn ond os ydy’r cyrsiau yn llewni, bydd y llefydd yn mynd i’r bobl sydd yn cyrraedd gyntaf.

Os nad yw eich Meddyg Teulu yng Nghaerdydd neu’r Fro, ond mae gennych ddiddordeb dod i’r cyrsiau, dylech allu cael mynediad i’r cyrsiau drwy eich Bwrdd Iechyd lleol, er enghraifft:
Abertawe Bro Morgannwg UHB, Aneurin Bevan UHB, a Cwm Taf UHB

Cyrsiau lleol eraill:

Live Local Learn Local

Education Programs for Patients (EPP) Cardiff

Education Programs for Patients (EPP) Vale of Glamorgan

Cysystwll â ni: 02920 906223

Stepiau get involved footer banner

What We Do

Beth rydym ni’n ei wneud

Mae’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) yn wasanaeth i bobl o bob oedran sydd yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl yn cynnwys straen, pryder ac iselder. Mae’r Gwasanaeth ar gyfer pobl sydd yn byw yng Nghaerdydd neu’r Fro. Mae’r Gwasanaeth ar gael yn rhad ac am ddim fel rhan o’r NHS.
 
Mae’n Gwasanaeth yn canolbwyntio ar welliant. Mae hwn yn golygu bydd pob person yn derbyn cymorth i ddarganfod beth sydd yn bwysig iddynt, ac y cyfle i weithio tuag at eu nod.

Cysylltu â’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl:

Siaradwch efo’ch Meddyg Teulu os ydych yn credu bod y Gwasanaeth yma yn berthnasol i chi. Mi all eich Meddyg Teulu eich cyfeirio atom ni gyda eich caniatad.
 
Rydym yn ceisio cysylltu â chi o fewn 28 diwrnod o dderbyn eich cyfeireb i gynnig asesiad dros y ffôn. Mae hwn yn gyfle i drafod eich opsiynnau ac i chi gael gwybodaeth am y gwasanaethau lleol a’r cymorth tymor-byr perthnasol sydd ar gael i chi. Weithiau, yr opsiwn mwyaf perthnasol bydd cyfeririad at dîm gwahanol, a fyddai hyn yn cael ei drafod ac ei egluro i chi.

Ymwelwch â’r wêfan Galw Iechyd Cymru i ddarganfod manylion eich Meddyg Teulu. Dydy ein tîm ni ddim yn addas i bobl sydd angen cymorth ar frys.
 
Mae’n bosibl i’ch Meddyg Teulu hefyd eich cyfeirio at y Gwasanaeth Cownslera Cynradd.

Os ydych wedi bod mewn rhyfel, efallai bydd y wêfan Veterans' NHS Wales yn ddefnyddiol i chi.